1. „Vállalkozó telephelye”:
2045 Törökbálint, Hegyalja u. 54.
2. „Szállítólevél”:
a Fuvarozó által kiállított olyan okmány, amely tartalmazza a szerződés számot és/vagy a munkaszámot, átadás-átvétel adatait, kiszállított Termékek felsorolását, darabszámát
3. „Átadás-átvételi jegyzőkönyv”:
a Megrendelő és a Vállalkozó által kiállított és aláírt okmány, amely rögzíti a teljesítés körülményeit, különösen a Felek adatait, az átadás időpontját, az átadás helyét, a Termékre vonatkozó adatokat és – amennyiben ilyen van – a mennyiségi és minőségi hibákat
4. „Termék”:
a Vállalkozó által az adott Beszerzési megrendelésen meghatározott műszaki tartalom szerint előállított, forgalmazott termékek és/vagy a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások összessége
5. „ÁSZF”:
jelenti jelen általános szerződési feltételek szabályzatát, valamint annak minden mellékletét, továbbá azok mindenkori esetleges módosításait
„Vállalkozó – PROfirka”:
Magába foglalja a Kolibri Kft.-t és a Trivo Kft.-t
6. „Beszerzési megrendelés”:
olyan, a Megrendelő által kiállított és a Vállalkozó által visszaigazolt dokumentum, melyben Felek adatai, Vállalkozó által ellátandó konkrét feladatok vagy/és általa előállítandó Termék paraméterei, a teljesítés helye és ideje, az adott feladatok teljesítéséért járó vállalkozói díj összege, átadandó dokumentumok listája, valamint a vevővédelmi megállapodás kerül meghatározásra a Megrendelő és Vállalkozó megállapodása alapján
7. „Felek”:
Vállalkozó és Megrendelő együttesen
8. „Ptk.”:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
9. „Munkaterület vagy Helyszín”:
az a hely, ahol a Vállalkozó által előállított vagy/és leszállított Termék felszerelése, összeszerelése, átadása történik
10. „Kiszállás”:
a Vállalkozó által a Helyszínre történő utazás és az ott végzendő javítási munkák
11. „Fuvarozó”:
aki a Terméket a Helyszínre szállítja
12. „Vevő”:
a Megrendelővel vevőként, vagy megrendelőként üzleti kapcsolatban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

II. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-ben olyan általános szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek valamennyi, a Megrendelő és a Vállalkozó szerződéses ügylete során mind a Megrendelőre, mind pedig a vele szerződő Vállalkozóra kötelezőek.
 2. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti bármely jogügyletre elsősorban a Beszerzési megrendelés, másodsorban az ÁSZF, harmadsorban pedig a vonatkozó jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – rendelkezései az irányadók.
 3. Az ÁSZF-ben foglaltak a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött, valamennyi szerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősülnek, és az ÁSZF a Beszerzési megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.
 4. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

III. Megrendelés

 1. A megrendelés a Megrendelő által kiállított Beszerzési megrendelés Vállalkozó részére történő megküldésével (levél, fax, e-mail) történik. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, az árakat és szállítási határidőt, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat.
 2. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében a Vállalkozó teljesítési kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.
 3. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

IV. Megrendelés törlése

 1. A Vállalkozó csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.
 2. Megrendelő köteles a Vállalkozónál a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

V. Teljesítési határidőkK

A teljesítési határidőt az adott ügyletre vonatkozó Beszerzési megrendelés tartalmazza.

VI. Teljesítés helye

A teljesítés helyét az adott ügyletre vonatkozó Beszerzési megrendelés tartalmazza.

VII. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

 1. A Vállalkozót az adott Beszerzési megrendelésen meghatározott Termékek előállításáért és/vagy szolgáltatás nyújtásáért vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértéke az adott Beszerzési megrendelésen kerül meghatározásra.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj összegét Forintban vagy Euróban állapítják meg.
 3. A Vállalkozó az őt megillető díj összegéről számlát állít ki, amelyre az átadás-átvétel Megrendelő általi igazolásával jogosult. A Megrendelő a vállalkozói díjat Vállalkozónak a számlán megadott bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 8 napon belül.
 4. A vállalkozói díj magába foglalja a munkaköltséget, illetve az anyag- és egyéb költségeket.
 5. A részszámlázásban való megállapodás miatt nem tekinthető a Vállalkozó szolgáltatása oszthatónak. Amennyiben egy konkrét munkára vonatkozóan részszámlázásban állapodnak meg a Felek, úgy azt a Beszerzési megrendelésen fel kell tüntetni.
 6. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékével azonos késedelmi kamat felszámítására jogosult.
 7. Vállalkozó köteles a számlát legkésőbb a teljesítés időpontját követő 8 napon belül kiállítani és Megrendelőhöz eljuttatni.
 8. A hiányosan vagy hibásan kiállított számlák befogadását a fizetési határidő lejártáig a Megrendelő jogosult megtagadni és Vállalkozó részére 8 napon belül visszaküldeni.

VIII. Tulajdonjog

 1. A Termék tulajdonjoga a Megrendelőre a számla kiegyenlítésével száll át. A számla, vagy a szállítólevél, vagy az átadási-átvételi jegyzőkönyv aláírását követően terheli a Megrendelőt a Termékre vonatkozó kárveszély-viselési kötelezettség is.
 2. Az átadás-átvételt megelőzően a Termékre vonatkozó kárveszélyt a Vállalkozó vagy Fuvarozó viseli.

IX. Vállalkozó jogai, kötelezettségei és teljesítése

 1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Beszerzési megrendelésen meghatározott munkát elvégzi, kötelezettségeinek a Keretszerződés és adott munkára szóló Beszerzési megrendelés rendelkezéseinek megfelelően minden tekintetben eleget tesz.
 2. A Vállalkozó köteles a teljesítése során I. osztályú anyagot felhasználni és a munkát I. osztályú minőségben elvégezni.
 3. A teljesítéssel egy időben a Vállalkozó átadja Megrendelőnek a Beszerzési megrendelésen rögzített, szükséges nyilatkozatokat és a dokumentumokat.
 4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Helyszínen tartózkodik az üzemi rend szükséges mértéken túli megbontásától és gondoskodik az ott keletkezett hulladék és szennyeződés eltávolításáról.
 5. Vállalkozó vállalja, hogy mindenben betartja, betartatja a jelen szerződés és adott Beszerzési megrendelés megvalósítása érdekében tevékenységet végzőkre vonatkozó adó és egyéb jogszabályokat, valamint fizeti a dolgozók alkalmazásának következtében adódó költségeket és adókat.
 6. Vállalkozó munkája akkor tekintendő teljesítettnek, ha a Vállalkozó készre jelentette, azaz a Beszerzési megrendelésen kikötött műszaki tartalomnak teljes egészében megfelel és azt Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv, vagy a szállítólevél, vagy a számla aláírásával átvette.
 7. A Vállalkozó köteles a hiányosságokat késedelem nélkül kijavítani, anyaghiba esetén megfelelő anyagról gondoskodni.
 8. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
 9. A Vállalkozó köteles az általa, az alvállalkozói vagy alkalmazottai által, a Munkaterületen okozott bármely kárt megtéríteni, illetve saját költségén kijavíttatni.
 10. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

X. Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. Ha a munkát a Megrendelő által kijelölt helyen kell végezni, a Megrendelő köteles a munkahelyet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
 2. A Megrendelő a Vállalkozó munkáját és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti, a kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a munkát nem ellenőrizte.
 3. A Megrendelő a Termék Helyszínre való szállítása előtt az elkészített Terméket jogosult megvizsgálni. Tiltakozhat a Helyszínre való szállítás ellen, ha a Terméket – akár esztétikai, akár műszaki okból – oly mértékben hibásnak tartja, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Amennyiben Megrendelő a szállítás előtt megvizsgálja a Terméket, a Helyszínre szállítás és felszerelés után a Vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett.
 4. A Megrendelő a vállalkozói díj összegéből a hibák kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja.

XI. Szállítás

 1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról a Vállalkozó haladéktalanul értesíti. Az áru átadása – ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában – a Vállalkozó telephelyén történik.
 2. A Vállalkozó az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat, eszközöket nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről a Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
 3. Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, a Megrendelő köteles erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.
 4. Amennyiben a Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy a Vállalkozó jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban a Vállalkozónál felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, a Vállalkozó jogosult az adott szerződéstől elállni, a kárai megtérítését követelni.

XII. Átadás-átvétel

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a Számla, vagy a Szállítólevél, vagy az Átadás-átvételi jegyzőkönyv Felek részéről történő aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele történik meg.
 2. Amennyiben a Beszerzési megrendelés szerint Vállalkozó köteles a Termék Helyszínen történő felszerelésére, annak Helyszínre szállításának időpontját a Felek a Beszerzési megrendelésen közösen állapítják meg.
 3. Az átadás-átvételről jegyzőkönyv készülhet, melyben – amennyiben ilyen van – rögzítik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. A szerződés a Felek által aláírt, hiánymentes teljesítést igazoló Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel tekintendő ezek után teljesítettnek.
 4. Sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

XIII. Szavatosság, jótállás

 1. A Vállalkozót a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.
 2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy a Vállalkozó a Megrendelő vagy megbízottja által átadott anyagok, rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.
 3. Amennyiben a Vállalkozó vállalja fel a termékek tervezését, gyártását megelőző előkészítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján gyártható a termék, ezért a gyártás után a Vállalkozó nem fogad el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát. Azért felelősséget a Vállalkozó nem vállal.
 4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért a Vállalkozó kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.
 5. A Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

XIV. Kifogások és azok elintézésének rendje

 1. A XIII./1. pontban megjelölt garanciális időn belüli meghibásodásokat a Megrendelő írásban köteles bejelenteni Vállalkozónak. Vállalkozó vagy a garanciális javítások elvégzésére jogosult cég a hiba bejelentéséről szóló dokumentum kézhezvételétől számított lehető legrövidebb időn belül a hiányosságot térítésmentesen kijavítja. A garanciális időn belüli, Vállalkozó részéről történő kiszállások szintén térítésmentesek.
 2. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Vállalkozóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.
 3. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:
  – Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti a Vállalkozót
  – Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti a Vállalkozót
 4. A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a XIV./2. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet. Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.
 5. A Vállalkozó mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – a terméket javítja, kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy a termék ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti a Megrendelőnek.

XV. Késedelmes teljesítés, kötbér

 1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönthet a határidő meghosszabbításáról, és azt Felek írásban rögzítik.
 2. Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, maximum 30 nap.
 3. A kötbér forrása a vállalkozói díj összege. A Vállalkozó által kiállított számlák kiegyenlítésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor.

XVI. Vállalkozó közreműködői

 1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a megrendelések teljesítésére alvállalkozó(ka)t igénybe venni.
 2. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

XVII. Titoktartási kötelezettség

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik félre vonatkozóan tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű, munkaügyi és üzleti információt, valamint üzleti titkot az érintett fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közölnek, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadnak, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítanak, hogy az információ véletlen kiszolgáltatását megakadályozzák.
 2. Jelen szerződés szempontjából üzleti titok a Felek gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné. Üzleti titokként kell kezelni a Felek ügyfeleiről szerzett információkat is.
 3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy ismerik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. §-ában foglalt, üzleti titok védelmét szolgáló rendelkezéseit is.
 4. Felek nyilatkoznak, hogy tisztában vannak az üzleti titok megsértésének büntetőjogi következményeivel is (Btk. 300.§).
 5. Felek rögzítik, hogy jelen (XVII.) fejezet rendelkezései a szerződés hatályának bármely okból való megszűnése esetén továbbra is hatályban maradnak.

XVIII. Szerzői jog

 1. Jelen ÁSZF és adott Beszerzési megrendelés alapján Vállalkozó által tervezett Termékre a Megrendelő továbbértékesítési jogot is magába foglaló, kizárólagos felhasználási jogot nem szerez, így külön megállapodással szerezheti meg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ban felsorolt jogokat. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó jogosult a mű (beleértve annak tervét is) felhasználásra, és az eredeti példány tulajdonjogának átruházására.
 2. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles a Vállalkozót mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

XIX. Hatályba lépés, megszűnés

 1. A Vállalkozó jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:
  – amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi
  – amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak
  – amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki
  – amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni
  – amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Vállalkozóval szemben, amely a Vállalkozó hátrányos megítélését eredményezheti
 2. Amennyiben a Vállalkozó valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

XX. Egyéb rendelkezések

 1. Új információk: Amennyiben az adott Megrendelések teljesítése során, további adatok, információk közlése válik szükségessé, illetve a szerződés megkötésekor nem látható új körülmények merülnek fel bármelyik fél részéről, Felek a legrövidebb időn belül jegyzőkönyvvel dokumentálva rögzítik az új fejleményt, illetve a konkrét Beszerzési megrendelést szükség szerint kölcsönösen módosítják. Az adatszolgáltatás elmulasztásából eredő következmények a mulasztó fél terhére esnek.
 2. Nem szabályozott kérdések: Minden olyan kérdést, amelyet szerződő felek a jelen szerződés mellékleteiben, vagy jelen szerződésben nem szabályoznak, a jelen szerződés céljával, a munka mielőbbi szerződésszerű megvalósíthatóságával és mindkét fél ésszerű gazdasági érdekeinek prioritásával összhangban kell értelmezni/kezelni.
 3. Együttműködés: A Szerződő felek a feladat elvégzése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, illetve a határidők megtartására hatással lehet. Szerződő felek a jelen szerződésben szabályozottakkal kapcsolatban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.
 4. A Vállalkozó kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) A telefaxon és elektronikus formában (pl.: e-mail) elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.
 5. Elszámolás: Jelen szerződés megszűnése esetén Felek kötelesek a még teljesedésbe nem ment konkrét munkákat jelen szerződés és a Beszerzési megrendelés szerint ellátni és egymással minden tekintetben elszámolni, azzal, hogy ezen esetekben a Felek közötti jogviszonyra továbbra is ezen szerződés rendelkezéseit rendelik alkalmazni.
 6. Peres út: Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén azt elsősorban békésen, tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges felek értékhatártól függően kikötik a Budaörsi Városi Bíróság illetékességét, azzal, hogy a nem helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályban meghatározott bíróság lesz illetékes.
 7. A szerződés teljessége: Jelen szerződés tartalmazza a tárgyára vonatkozó, a Felek közötti teljes megállapodást, és a Felek között e tárgyban kötött minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, illetve folytatott tárgyalás és megbeszélés helyébe lép.
 8. Módosítás: Jelen szerződés csak írásban, valamennyi Fél által aláírt okirattal módosítható vagy egészíthető ki.
 9. Nyelv: Jelen szerződést Felek magyar nyelven kötötték.
 10. Alkalmazandó jog: Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó és a szerződésben nem szabályozott kérdésékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok alkalmazandóak.
 11. Elválaszthatóság: Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek, vagy jelen szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban átadott dokumentumoknak esetleges jogellenessége, érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága a szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályosságát vagy végrehajthatóságát nem érinti.